_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

5/21/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 21ην Μαΐου, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, καί πλεῖστοι πιστοί. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Κασάπογλου, Θεολόγον, τονίσας ὅτι ἡ προσγενομένη τῷ νεοχειροθετηθέντι τιμή ἀντανακλᾶ καί πρός ἅπαντας τούς Κληρικούς, τούς διακονοῦντας ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ, ὡς καί πρός τούς ἐν Ἀντιοχείᾳ Ν. Τουρκίας διαβιοῦντας Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἐξ ἧς προέρχεται ὁ π. Γεώργιος καί οὕς ἐξυπηρετεῖ ἀπό ἐτῶν κατά τάς ἀναγκαίας αὐτῶν χρείας ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος, τῇ συμφώνῳ γνώμῃ τῶν ἑκάστοτε Μακ. Πατριαρχῶν Ἀντιοχείας. 
Ἀκολούθως, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ νεοχειροθετηθείς π. Γεώργιος Κασάπογλου, εὐχαριστήσας τῇ Α. Θ. Παναγιότητι διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν αὐτῷ Πατριαρχικήν εὔνοιαν, ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Κατσώνη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀναφερθεῖσα εἰς τά πεπραγμένα αὐτῆς κατά τό τελευταῖον χρονικόν διάστημα, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος, ἀφοῦ ἀνεφέρθη εἰς τήν κατά τήν προτεραίαν ὁλοκληρωθεῖσαν Πατριαρχικήν ἱεραποδημίαν εἰς Καππαδοκίαν, χάριτι Θεοῦ, καί διά τό τρέχον ἔτος, συνεχάρη τόν ἅγιον Σηλυβρίας διά τό ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Περιφερείᾳ ἀνακαινιστικόν καί ποιμαντικόν ἔργον καί ἐμνήσθη τῶν πρό πενταετίας πραγματοποιηθέντων ἑορτασμῶν ἐπί τῇ συμπληρώσει 1700 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκδόσεως τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων περί ἀνεξιθρησκείας ὑπό τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Ἁγίου Κωνσταντίνου. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ὑπό τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας.


Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου Ἐφορείαν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προσκαλέσασαν Αὐτόν εἰς τήν ἐγγίζουσαν πανήγυριν αὐτῆς. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, Ἄρχοντα Ὑμνῳδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰβάν Σαββίδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γκουροβανίδου, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τήν Ἐλλογ. Καθηγήτριαν κ. Sondan Durukanoğlu Feyiz, ἐκτελοῦσαν χρέη Πρυτάνεως ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Kadir Has». 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Vetochnikov, Δρα Θεολογίας καί Ἱστορίας, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐκ Παρισίων. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Εὐθυμιάδην, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Lidija Plibersek, Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «Association of Significant Cemeteries of Europe», ἐκ Σλοβενίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀλέξανδρον Μπακαΐμην, Φιλόλογον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Κορνηλίαν Τσεβίκ - Μπαϊβερτιάν, Καθηγήτριαν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, ἐπιδώσασαν Αὐτῷ τό νέον πόνημα αὐτῆς, ὑπό τόν τίτλον «Κωνσταντινουπολίτικη Προσωπογραφία». 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Χρῆστον Δαφνοπατίδην, Πρόεδρον τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ - ΕΡ.Θ.Ο., καί Γεώργιον Φωκαέα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Μαγδαληνῆς καί τοῦ τέκνου αὐτῶν, ὅ καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ βαπτίσει αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Φλωρίδην, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐξ Ἐδιμβούργου Σκωτίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, κατά τήν τελετήν ἐνάρξεως τοῦ μεταξύ 21ης καί 25ης Μαΐου διοργανούμενου ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 8ου Διεθνοῦς Συνεδρίου Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας: Ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογία στόν 21ο αἰῶνα», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Παλαιᾶς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, τήν Δευτέραν, 21ην Μαΐου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Θεοδώρου Βασιλάκη, Ἐπιχειρηματίου, Ἰδιοκτήτου τῆς Ἀεροπορικῆς Ἑταιρίας «Αegean Airlines», ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κηφισίας, τό Σάββατον, 19ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ζαππείου Σχολῆς ἐκδήλωσιν εἰσδοχῆς τῶν τελειοφοίτων μαθητῶν τοῦ Γυμνασιακοῦ Τμήματος αὐτῆς εἰς τό Λυκειακόν Τμῆμα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 18ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Saro Arşen καί Liana Benglian, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Ξηροκρήνῃ Ἀρμενικῷ Ναῷ «Yerevman Surp Haç», τό Σάββατον, 19ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Νισυρίων Ἀθηνῶν «Ὁ Γνωμαγόρας», ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθηνῶν «Ὁ Ἱπποκράτης» καί τῆς Ὁμοσπονδίας Δωδεκανησιακῶν Σωματείων Ἀθηνῶν – Πειραιῶς, ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό πόνημα τοῦ Ἐλλογ. κ. Μιλτιάδου Λογοθέτου, ὑπό τόν τίτλον «Οἱ Κοινοτικοί Θεσμοί στά Δωδεκάνησα κατά τά χρόνια τῆς Δουλείας (1522-1945)», ἐν τῷ Πνευματικῷ Κέντρῳ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, αὐθημερόν.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2018


Φως Φαναρίου
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος το απόγευμα της Τετάρτης 23 Μαΐου 2018, θα επισκεφθεί τη Βασιλική dei Santi XII Apostoli στη Ρώμη για να προσκυνήσει τα λείψανα των αγίων Αποστόλων Φιλίππου και Ιακώβου. Η επίσκεψη επιβεβαιώνεται από το Ποντιφικό Συμβούλιο για την Ενότητα των Χριστιανών, ενώ εκτενείς αναφορές στην προσεχή επίσκεψη του Πατριάρχου έχουν γίνει στον ιταλικό τύπο. 
Ο Πατριάρχης θα είναι ο προεστώς της προσευχής στο εσωτερικό της Βασιλικής, που έχει προγραμματιστεί για τις 6.30 το απόγευμα, στη διάρκεια της οποίας θα γίνει η προσκύνηση των ιερών λειψάνων των Αποστόλων. 
Η πατριαρχική επίσκεψη χαιρετίζεται ως μία ακόμη απόδειξη της κοινής πορείας στο μονοπάτι του διαλόγου και της αδελφοσύνης, Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων.


Ο Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ (ΦΩΤΟ)


Το απόγευμα της Κυριακής 20 Μαϊου 2018, τελέσθηκε ο Μ. Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Υψωμαθείων, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας Μαξίμου, Επόπτου της Περιφερείας Υψωμαθείων. 


ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙ (ΦΩΤΟ)


Την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 20 Μαΐου 2018, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στο κάτωθεν του Ιερού Ναού Παναγίας Ελπίδας Κοντοσκαλίου ευρισκόμενο ιστορικό Ιερό Αγίασμα του Αγίου Γεωργίου, ιερουργούντος του Μητροπολίτου Σηλυβρίας Μαξίμου, Επόπτου της Περιφερείας Υψωμαθείων, Βλάγκας και Κοντοσκαλίου. 
Παραθέτουμε φωτογραφικά στιγμιότυπα.


5/20/2018

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Πατριαρχική Θεία Λειτουργία σήμερα, Κυριακή των Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου (20-5-2018), στην Καππαδοκία. 
Προέστη ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συλλειτουργούντων των Επισκόπων Ερυθρών κ. Κυρίλλου και Αραβισσού κ. Κασσιανού. 


Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ (ΒΙΝΤΕΟ)


Από τον χθεσινό (19-5-2018) Εσπερινό στην Καππαδοκία, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 5/19/2018

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


Με αφορμή το διεθνές οικολογικό συμπόσιο που διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Αθήνα (5-8 Ιουνίου 2018) με θέμα «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ: Συντηρώντας τον πλανήτη και προστατεύοντας τους κατοίκους του», η εφημερίδα "Η Καθημερινή" της Κυριακής 20-5-2018, δημοσιεύει σχετικό άρθρο του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Το άρθρο δημοσιεύεται στη σελ. 18 και έχει τον τίτλο: "Μέριμνα διά την δημιουργίαν του Θεού"
Ο Πατριάρχης αναφέρεται στα σχετικά συμπόσια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που ξεκίνησαν το 1995 - της Αθήνας είναι το 9ο στη σειρά - και στην ανάγκη ευαισθητοποίησης όλων των ανθρώπων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.


Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ

Aγγίζοντας την Ιστορία στα Πετρομονάστηρα της Kαππαδοκίας (2008).
Φωτογραφία αρχείου Nίκου Mαγγίνα 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Καππαδοκίαν
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 19ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου καί Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ καί κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Καισάρειαν διά τό ἐτήσιον προσκύνημα Αὐτοῦ εἰς Καππαδοκίαν. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 20ῆς ἰδίου.

5/18/2018

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ


Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος 
Η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ στην ιστοσελίδα της δημοσίευσε σχόλιο (15-5-2018) με τίτλο: Αήθης επίθεσις εις την αδελφότητα «Σωτήρ». Έτσι εξέλαβε η εφημερίδα την απάντησή μου στο περιοδικό «Σωτήρ» για κείμενο που αφορούσε στον μακαριστό Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα. 
Έγραψε ο συντάκτης του Ο.Τ.: «Ο κ. Π. Ανδριόπουλος εδημοσίευσε κείμενον εις την ιστοσελίδα του «Ιδιωτική Οδός» της 26ης Απριλίου 2018, εις την οποίαν επικρίνει με απαράδεκτον τρόπον και ύφος το εκλεκτόν περιοδικόν της εγκρίτου αδελφότητος «Σωτήρ». Αι κραυγαί να τεθούν εις την άκρην και ο κ. Ανδριόπουλος να απαντήση με επιχειρήματα εις όσα καταμαρτυρούνται δια τον κυρόν Αθηναγόραν, ο οποίος συνετάραξε την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Παραθέτομεν απόσπασμα, δια να κρίνουν οι ίδιοι οι αναγνώσται:…» 
Και παρατίθεται ένα απόσπασμα του κειμένου μου, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ
Όλοι αυτοί οι «κύριοι» οι οποίοι σφυροκοπούν ανελέητα τον μακαριστό Πατριάρχη Αθηναγόρα, προσκομίζοντας και διάφορα «αποδεικτικά» στοιχεία, μας προκαλούν να «απαντήσουμε με επιχειρήματα», υπονοώντας πως δεν έχουμε και ως εκ τούτου μπορούν να πανηγυρίζουν γιατί μας «κατετρόπωσαν»!
Δεν συνηθίζω να απαντώ σε ανάλογες προκλήσεις - Γκοτσοπουλικού τύπου - αλλά αυτή τη φορά κρίνω σκόπιμο να υπενθυμίσω στην Αδελφότητα Θεολόγων «Ο Σωτήρ», την θέση του πρύτανη της Αδελφότητας, αειμνήστου καθηγητού Παναγιώτη Τρεμπέλα, έναντι του Πατριάρχου Αθηναγόρα.
Την άποψη του αυτή ο Π. Τρεμπέλας διατύπωσε σε ένα άρθρο του στο «The Orthodox Observer”, το 1966, με τίτλο «Athenagoras the Liberal”. Το άρθρο παρουσιάζει αναλυτικά ο καθηγητής Γεώργιος Γαλίτης, στο κείμενό του «Παναγιώτης Τρεμπέλας: ο Οικουμενικός Διδάσκαλος», το οποίος δημοσιεύθηκε στον 1ο τόμο της σειράς «Θεολογικές προσωπογραφίες», που εκδίδει η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, με τίτλο: «Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας: μεταξύ παράδοσης και ανανέωσης, μεταξύ επιστήμης και ιεραποστολής» (Εκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2016). 
Στο κείμενό του ο Π. Τρεμπέλας δεν διανοείται να αποκαλέσει τον Πατριάρχη Αθηναγόρα «μασώνο», «πνευματιστή», «θεοσοφιστή» κ.α τερατώδη, τα οποία ενστερνίζονται και διαδίδουν οι τάχα και επίγονοί του. Γράφει με σύνεση και ρεαλισμό για τον Πατριάρχη που «συνέβαλε τα μέγιστα στην οικουμενική κίνηση» (θετική αποτίμηση) και σίγουρα «δεν είναι μια κοινή προσωπικότητα».
Παραθέτουμε στη συνέχεια το σχετικό κείμενο το καθηγητή Γ. Γαλίτη, για να …θυμηθούν οι «Σωτηρικοί» τι έλεγε ο εκ των κόλπων τους μεγάλος θεολόγος Π. Τρεμπέλας. Καλό θα ήταν να τον μιμηθούν έστω και τώρα...

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 80ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ (ΦΩΤΟ)

Related Posts with Thumbnails